Convocatòra de Ple 30.03.23

Convocatòria de '02_2023 SESSIO PLENARIA ORDINARIA'

Convocatòra 30.03.23   21.00 H

ORDRE DEL DIA


SECRETARIA

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 001/2023 ordinaria
2- Decrets d’Alcaldia, Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm.10 al núm. 65 de 2023
3.- ALTRES PUNTS INTERES DONAR COMPTE AL PLE
4.- APROVACIO PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
5.- 2023_08 APROVACIO PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS PAM 2023
6.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA GALA ESPORT 2023
7.- APROVACIO ACTES CULTURALS ABRIL- SANT JORDI

INTERVENCIO

Transcripció del decret número 2023-0000066 de l'ens Ajuntament de Masdenverge signat per: RENE GONEL ARASA - DNI *** (SIG) en data: 27/03/2023

8.- 2023_01 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO C_TORTOSA 15 1er 2a GRAMINIA HOMES SL
9.- 2023_02 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO C_TORTOSA 15 1er 1a G_ A.U.M
10.- 2023_03 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO C_TORTOSA 15 1er 1a I E.M.S.
11.- DONAR COMPTE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4 TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022
12.- DONAR COMPTE L’INFORME DE MOROSITAT ANUAL DE L’EXERCICI 2022
13.- DONAR COMPTE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4 TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022
14.- 2023_Aprovació definitiva del pressupost


MOCIONS

Punts sobrevinguts.
Precs i preguntes

Subscriure a