Catàleg de Masies Rurals de Masdenverge

19/10/2022

Catàleg de Masies Rurals de Masdenverge

L’Ajuntament de Masdenverge, mitjançant l’acord de ple de data 26/05/2022 ha acordat aprovar inicialment la inclusió al Catàleg de Masies Rurals de Masdenverge el
“Mas del Rasquerà”.


S’obre un període d'informació pública pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOPT, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran fer ús del seu dret a presentar les al·legacions que considerin oportunes o convenients.