Autorització Ambiental

28/02/2024

Autorització Ambiental

RESOLUCIÓ ACC/ /2024, per la qual s’atorga l’autorització ambiental, amb
declaració d’impacte ambiental d’una modificació substancial a l’empresa Bear
Química, SA, per una activitat de fabricació de polímers en base aquosa i
recobriments aquosos, al terme municipal de Masdenverge (exp. E1CS210096).