Diumenge, 18 de Març de 2018
Masdenverge Masdenverge
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
AJUNTAMENT
Benvinguda de l'Alcalde
Les Persones
Serveis Generals
Tràmits on-line
 
Registre de planejament urbanístic
 
Perfil del Contractant
ANUNCI - Reposiciò de LLuminàries
ANUNCI - Suministrament de lluminàries
ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENT-ZONA POLIESPORTIVA
 
ASSOCIACIONS
 
DEIXALLERIA A MASDENVERGE
 

 
  
Perfil del Contractant

  ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENT-ZONA POLIESPORTIVA
:: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
:: Anunci per rectificació d'error materialEl Ple, en la seva sessió ordinària de l¿1 de març de 2018, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, per la contractació de l¿obra d¿adequació de la Zona Esportiva, així com l¿obertura de la licitació.

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Masdenverge
Número d¿expedient: 2017-06

2. Objecte del contracte.
Descripció de l¿objecte: Obra adequació Zona Esportiva

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert 

4. Pressupost de licitació:
Import de licitació: 59.871,60 ¤
Impost sobre valor afegit (IVA): 12.573,04 ¤
Valor estimat del contracte: 72.444,64 ¤

5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 3.622,23 ¤

6. Criteris d¿adjudicació: Segons la clàusula 13 del plec de clàusules aprovades ple d¿1 de març de 2018

7. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Masdenverge
b) Domicili: Plaça Església, 11
c) Localitat: Masdenverge, 43878
d) Telèfon: 977718257 
e) Fax: 977718493
f) Correu electrònic: ajuntament@masdenverge.cat Web municipal (perfil del contractant): www.masdenverge.cat
g) Data límit d¿obtenció de documents i informació: La informació addicional que es sol·licita per part dels licitadors fixada per a la recepció d¿ofertes, d¿acord amb allò establert per l¿article 158.2 de TRLCSP, sempre que hagi esta sol·licitada com a mínim 10 dies naturals abans d¿aquesta mateixa data.
Es podrà sol·licitar per mitjà de correu electrònic (ajuntament@masdenverge.cat) i es publicarà la informació en el perfil del contractant.

9. Presentació de les ofertes.
a) Lloc de presentació: Registre Entrades de l¿Ajuntament de Masdenverge
b) Entitat: Ajuntament de Masdenverge
Domicili: Plaça Església, 11
Localitat: Masdenverge
c) Horari d¿oficina de 9:00 hores a 14:00 hores 
d) Data límit de presentació: Quinze dies naturals a comptar des de la publicació de l¿anunci de la convocatòria en el BOPT, d¿acord amb el que determina l¿article 159 del TRLCSP.
Si l¿últim dia coincideix en dia inhàbil, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.


10. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Masdenverge.
b) Domicili: Plaça de l¿Esglèsia, 11
c) Localitat: Masdenverge
d) Data: Màxim set dies a partir de l¿obertura del Sobre A (excepte dissabte, donat el cas que es realitzarà el següent dia hàbil).

11. Despeses publicacions anuncis
Aniran a càrrec de l¿adjudicatari

Masdenverge, 2 de març de 2018
L¿alcalde, Álvaro Gisbert i Segarra

PROJECTE
 
EL POBLE
Història
Comerços i Empreses
Mapes municipals
 
TURISME
Situació
Com Arribar-hi
Rutes turístiques
ALLOTJAMENT RURAL
 
Avís legal i política de privacitat
 
Serveis
Contacta