Diumenge, 18 de Març de 2018
Masdenverge Masdenverge
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
AJUNTAMENT
Benvinguda de l'Alcalde
Les Persones
Serveis Generals
Tràmits on-line
 
Registre de planejament urbanístic
 
Perfil del Contractant
ANUNCI - Reposiciò de LLuminàries
ANUNCI - Suministrament de lluminàries
ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENT-ZONA POLIESPORTIVA
 
ASSOCIACIONS
 
DEIXALLERIA A MASDENVERGE
 

 
  
Perfil del Contractant

  ANUNCI - Reposiciò de LLuminàries
:: PROJECTE DE MEMORIA DE L'ENLLUMENAT "ZONA PREYCO"
:: PROJECTE TÈCNIC D'INSTAL·LACIÓ
:: Anunci per rectifi cació d'error material
El ple, en la seva sessió ordinària del 1 de març de 2018, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de

tècniques que regiran mitjançant procediment obert, per la contractació del servei de reposició de lluminàries per a la

Zona Preyco de Masdenverge, així com l’obertura de la licitació.

1. Entitat adjudicadora.

Organisme: Ajuntament de Masdenverge

Número d’expedient: 2017-05

2. Objecte del contracte.

Descripció de l’objecte: Servei de Reposició de lluminàries a la Zona Preyco de Masdenverge

3. Tramitació i procediment.

Tramitació: ordinari.

Procediment: obert

4. Pressupost de licitació:

Import de licitació: 56.914,40 €

Impost sobre valor afegit (IVA): 11.952,02 €

Valor estimat del contracte: 68.866,43 €

5. Règim de Garanties:

Garantia definitiva: 3.443,32 €

6. Criteris d’adjudicació: Segons la clàusula 12 del plec de clàusules aprovades ple de 1 de març de 2018

7. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Masdenverge

b) Domicili: Plaça Església, 11

c) Localitat: Masdenverge, 43878

d)Telèfon: 977718257

e)Fax: 977718493

f)Correu electrònic: ajuntament@masdenverge.cat Web municipal (perfil del contractant): www.masdenverge.cat

g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La informació addicional que es sol·licita per part dels licitadors

fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord amb allò establert per l’article 158.2 de TRLCSP, sempre que hagi esta

sol·licitada com a mínim 10 dies naturals abans d’aquesta mateixa data.

Es podrà sol·licitar per mitjà de correu electrònic (ajuntament@masdenverge.cat) i es publicarà la informació en el perfil

del contractant.

9. Presentació de les ofertes.

a)Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament de Masdenverge

b)Entitat: Ajuntament de Masdenverge

Domicili: Plaça Església, 11

Localitat: Masdenverge

c) Horari d’oficina de 9:00 hores a 14:00 hores

d)Data límit de presentació: Quinze dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el

BOPT, d’acord amb el que determina l’article 159 del TRLCSP.

Si l’últim dia coincideix en dia inhàbil, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.

10. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Masdenverge.

b) Domicili: Plaça de l’Esglèsia, 11

c) Localitat: Masdenverge

d) Data: Màxim set dies a partir de l’obertura del Sobre A (excepte dissabte, donat el cas que es realitzarà el

següent dia hàbil).

11. Despeses publicacions anuncis

Aniran a càrrec de l’adjudicatari

Masdenverge, 2 de març de 2018.

L’alcalde, Álvaro Gisbert i Segarra


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
 
EL POBLE
Història
Comerços i Empreses
Mapes municipals
 
TURISME
Situació
Com Arribar-hi
Rutes turístiques
ALLOTJAMENT RURAL
 
Avís legal i política de privacitat
 
Serveis
Contacta