Convocatòra de Ple 26.01.23

Convocatòria de '01_2023 SESSIO PLENARIA ORDINARIA'

Convocatòra 26.01.23   21.00 H

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 08_2022 ordinaria
2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, 09_2022 extraordinaria
2- Decrets d’Alcaldia, què es dóna compte al ple.
3- Aprovació si escau, Adhesió al pacte d'alcaldies per l'energia i el clima
4- Aprovació increment retributiu any 2023
5-Aprovació "Festa de Sant Antoni"
6- Aprovació si escau, Adhesió a la Comunitat Energética Local Ebre Cambra
Energia

INTERVENCIO

MOCIONS

Subscriure a