Convocatòra de Ple

DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21:00H a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Masdenverge, 

Convocatòria de 'PLE ORDINARI 05_2022'

ORDRE DEL DIA

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article
53.1. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

En conseqüència, RESOLC:

APROVACIO DE L'ACTA ANTERIOR

DACIO DE COMPTES DECRETS

ALTES PUNTS A DONAR COMPTE AL PLE

APROVACIO FITXA INCLUSIO CATALEG MASIES

APROVACIO PROGRAMA XIII FIRA DEL CAÇADOR 2022

INTERVENCIO

APROVACIO COMPTE GENERAL

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB

ROMANENT TRESORERIA. 004_2022 CONTENIDORS

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI. 005_2022
CEMENTIRI

DONAR COMPTE APROVACIO LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST
2023

2022_04 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO BASE C.POU

2022_05 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO BASE POU 51

2022_06 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO BASE POU 67

2022_07 BAIXA I NOVA LIQUIDACIO BASE MAJOR 43

APROVACIO ORDENANÇA FISCAL 0032

PUNTS SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Ho mana i ho signa l'alcalde,

Subscriure a